wtorek, 18 września 2018

Wybory samorządowe 2018: Głosowanie przez pełnomocnika. Terminy oraz najważniejsze zasady


Wszyscy wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, jakich zasad trzeba przestrzegać, by móc skorzystać z tej formy oddania głosu w najbliższych wyborach samorządpwych.


Warto przypomnieć, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października 2018, a druga - 4 listopada 2018. Jednymi z najważniejszych uprawnień niepełnosprawnego wyborcy jest głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika. Oto, co, gdzie i jak zgłosić, by skorzystać z tej drugiej formy udziału w wyborach.

Na początek konieczne jest wypełnienie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach (wypełnia pełnomocnik).

Wniosek oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa należy złożyć w urzędzie gminy (miasta), w której jest się wpisanym do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października br. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w urzędzie. Do powyższych dokumentów należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania oraz ewentualnie kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego pełnomocnikowi w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców tej samej gminy, co udzielający pełnomocnictwa. Wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 26 października br.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez urząd gminy aktu pełnomocnictwa, przeznaczonego dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku w innym miejscu na terenie miasta zamieszkania wyborcy.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzone.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Pamiętać należy również o tym, że nie każdy może zostać pełnomocnikiem - nie zostanie nim osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwa, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat w wyborach.


A co w przypadku osób, które mają problemy z samodzielnym podpisem? Według przepisów w przypadku, gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Podczas przygotowywania aktu pełnomocnictwa wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

Źródło informacji: pkw.gov.pl / Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (bip.uml.lodz.pl)
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach (bip.uml.lodz.pl)

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza