piątek, 27 lipca 2018

MRPiPS wprowadza nowy typ środowiskowego domu samopomocy, przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu

=-

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy, którego celem jest wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, a także ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających w środowiskowych domach samopomocy. Zmiany w rozporządzeniu wprowadzane są w związku z wejściem w życie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".


MRPiPS w stosownym uzasadnieniu tłumaczy celowość zmian prawnych - "W związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" wystąpiła konieczność zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia osobom ze spektrum autyzmu lub osobom z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym miejsc całodobowego pobytu. Osoby, o których mowa, nie znajdowały często miejsca w ŚDS. Sytuacja ta spowodowana była zwykle niewystarczającą liczbą kadry przypadającej na 1 uczestnika, brakiem specjalistów, co wiązało się dla takich uczestników z niewystarczającym standardem usług i wyposażenia ŚDS. Osoby z autyzmem lub sprzężoną niepełnosprawnością  to osoby o znacznie zwiększonych, w stosunku do innych uczestników ŚDS potrzebach, dla powodzenia prowadzonej terapii i planu postępowania wspierająco-aktywizującego, bezpiecznego funkcjonowania, wymagają wzmożonego nadzoru i pracy." 

Jakich najważniejszych zmian można się spodziewać? Projekt rozporządzenia wprowadza nowy typ ŚDS – D - dla osób ze spektrum autyzmu. W domu typu D liczba miejsc nie może być mniejsza niż 10. Przewiduje się zagwarantowanie wyższych standardów świadczonych usług i wyposażenia. Wskaźnik zatrudnienia w ŚDS, w których będą przebywali uczestnicy ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami będzie nie mniejszy niż 1 pracownik na 3 uczestników. Podwyższenie wskaźnika zatrudnienia w odniesieniu do tej grupy  uczestników związane jest ze zwiększonymi potrzebami opiekuńczymi oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zindywidualizowanego podejścia do każdego uczestnika z tej grupy. Co ważne, wskaźnik ten będzie obowiązywał w domach typu B i C, w sytuacji, gdy uczestnikami w tych domach są osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ŚDS, w których jest więcej niż 3. uczestników ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami będzie działał pokój wyciszeń. Dla osób z problemami w komunikacji werbalnej wprowadzony będzie trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.

Jak informuje MRPiPS projekt rozporządzenia zakłada także zmiany, które mają ułatwić funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy i były zgłaszane m.in. przez kierowników ŚDS. Zamknięcia domu nie będzie ograniczane tylko do okresu ferii letnich lub zimowych. Możliwe będzie zamknięcia placówki w dowolnym, innym uzgodnionym terminie lub terminach. Liczba dodatkowych osób skierowanych do ŚDS w związku z częstymi nieobecnościami uczestników przekraczającymi 10 dni, nie będzie mogła stanowić więcej niż 10% ogólnej liczby miejsc w domu. Ma to ułatwić prowadzenie  pracy terapeutycznej i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ŚDS.


Trzeba przypomnieć, że obecnie funkcjonują trzy typy ŚDS, podzielone w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone. Typ A dla osób przewlekle psychicznie chorych. Typ B dla osób upośledzonych umysłowo. Typ C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób (domy wielotypowe).

Termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2022 r. Projekt rozporządzenia oraz uzasadnienie wprowadzenia zmian można znaleźć tutaj.

Źródło informacji: mpips.gov.pl / Zdjęcie: wikipedia.org/Srodowiskowy_dom_samopomocy


Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz