środa, 4 kwietnia 2018

Oto lista najważniejszych pytań związanych z realizacją praw osób z niepełnosprawnościami, przesłanych polskiemu rządowi przez Komitet ONZ


Komitet ds. Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Genewie przesłał polskiemu rządowi listę ponad 50 szczegółowych pytań związanych z sytuacją oraz prawami osób z niepełnosprawnościami. Polski rząd ma kilka miesięcy na odpowiedzi, które zostaną przeanalizowane już jesienią tego roku. Rzecznik Praw Obywatelskich wybrał najważniejsze i najpilniejsze zagadnienia - które w większości odpowiadają zgłaszanym przez niego uwagom.


Dla przypomnienia - w 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania i zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami pełnych praw człowieka i podstawowych wolności. Przestrzeganie konwencji monitoruje Komitet ds. Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Genewie - aktualnie trwa drugi etap procedury monitoringu, która przewiduje:

1) Polska składa w ONZ sprawozdanie z realizacji Konwencji. Własne sprawozdanie składał też m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.
2) Komitet przedstawia rządowi listę zagadnień, do których musi się on odnieść.
3) Komitet zgłasza rekomendacje.

Kilka dni temu polski rząd otrzymał listę 52 pytań, związanych z sytuacją osób z niepełnosprawnościami. Przez najbliższe kilka miesięcy oczekiwane są odpowiedzi, a jesienią tego roku Komitet je przeanalizuje i wyda ewentualne rekomendacje.

Poniżej lista najważniejszych i najpilniejszych zagadnień, wybranych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, które przesłał Polsce Komitet. Komitet prosi m.in. o informacje:

1) o niezbędnych zmianach legislacyjnych w celu pełnego przywrócenia zdolności prawnej osób z niepełnosprawnościami i zakazaniu jakiejkolwiek interwencji państwa lub członków rodziny w celu ich ubezwłasnowolnienia;
2) działaniach w celu uchylenia przepisów zakazującym osobom z niepełnosprawnościami (zwłaszcza psychologicznymi i intelektualnymi) prawa do zawarcia małżeństwa oraz wykonywania praw rodzinnych i rodzicielskich;
3) ile osób z niepełnosprawnościami przebywa w instytucjach opieki bez ich zgody i jakie środki podjęto dla zapewnienia ich integracji z rodzinami i społecznościami;
4) o krokach dla przyjęcia całościowych przepisów antydyskryminacyjnych, które zakazywałyby  dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami we wszystkich okolicznościach, zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne;
5) czy mowa nienawiści wobec osób niepełnosprawnych jest w pełni zabroniona;
6) czy przepisy zezwalające na interwencję medyczną bez świadomej zgody osób z niepełnosprawnością psychospołeczną zostały w pełni uchylone;
7) o konkretnych zachętach w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, wraz z danymi o ich zatrudnieniu z podziałem na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, poziom kwalifikacji, rodzaj zatrudnienia  i poziom wynagrodzeń;
8) o podanie danych osób niepełnosprawnych, które są zagrożone ubóstwem, wraz z  określeniem polityki w celu poprawy poziomu ich życia;
9) o przepisach ws. dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w tym o karach za  nieuwzględnianie tych zasad;
10) o środkach w celu zapewnienia dostępu osób z niepełnosprawnościami do publicznych programów mieszkaniowych;
11) czy miejsca zatrzymania są dostosowane dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami;
12) o umieszczaniu osób z niepełnosprawnością psychospołeczną  w więzieniu, zanim trafią do szpitala psychiatrycznego wraz ze wskazaniem środków, które to uniemożliwią;
13) o niezależne mechanizmy monitorowania przemocy wobec osób  z niepełnosprawnościami, wraz z danymi o orzeczeniach wydanych za taką przemoc;
14) o środkach bezpieczeństwa zapewniających kobietom i dziewczętom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do praw seksualnych i reprodukcyjnych;
15) w sprawie ram legislacyjnych dotyczących języka migowego i technologii wspomagających;
16) o dostępności procedur i możliwości głosowania wszystkich osób z niepełnosprawnościami;
17) o działaniach w celu wyeliminowania obraźliwej terminologii ze wszystkich przepisów;
18) czy ustalono ramy czasowe przyjęcia protokołu fakultatywnego do konwencji (dzięki czemu Komitet mógłby badać skargi z Polski).

Część z nich, jak podkreśla RPO, odpowiada sygnalizowanej niedawno przez niego konieczności zmian systemowych, w celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami w Polsce realnej możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka - Co trzeba poprawić, aby osobom z niepełnosprawnościami w Polsce żyło się lepiej? 

Pełną listę pytań można znaleźć tutaj: tbinternet.ohchr.org (jęz. angielski) / Źródło informacji: rpo.gov.pl, oko.press

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza