środa, 21 lutego 2018

Co trzeba poprawić, aby osobom z niepełnosprawnościami w Polsce żyło się lepiej? Lista RPO zawierająca konieczne zmiany jest bardzo długa


Osoby z niepełnosprawnościami nie mają w Polsce realnej możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka - taką oto opinię wyraził rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w informacji przesłanej Komitetowi Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ. Zdaniem RPO niezbędne są zmiany systemowe. Jednocześnie rzecznik przedstawił długą listę koniecznych korekt, których wdrożenie umożliwi osobom z niepełnosprawnościami godne życie.

Przyjęcie przez Polskę w 2012 roku Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, zobowiązało nasz kraj do zagwarantowania tej grupie społecznej pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka. Zdaniem RPO nadal jednak nie ma wielu rozwiązań zapewniających realną tego możliwość, a co gorsze w Polsce nie istnieje żaden organ rządowy, który koordynował by politykę wobec osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo już wkrótce ONZ będzie badał sprawozdanie polskiego rządu z wdrożenia konwencji.


Poniżej lista koniecznych zmian, opublikowana przez RPO - wprowadzenie jej zapisów umożliwi Polsce pełne wdrożenie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

1) wzmocnienie ochrony osób z niepełnosprawnościami przed przemocą, w tym przemocą domową;
2) wyeliminowanie nieludzkiego lub poniżającego traktowania osób z niepełnosprawnościami, które pozbawiono wolności. Dziś do aresztu - również niedostosowanego do potrzeb tych osób - może trafić ktoś z problemem z poruszaniem się. Z kolei standard 3 m² powierzchni mieszkalnej na więźnia nie uwzględnia, że osoby na wózkach muszą mieć przestrzeń do manewrów;
3) projektowanie budynków, programów i usług według zasad uniwersalnego projektowania (czyli tak, aby mógł korzystać z nich każdy bez konieczności adaptacji - np. wejście do budynku z poziomu gruntu, bez schodów i potrzeby budowy podjazdu). Prawo budowlane nakazuje dostępność nowych budynków dla osób z niepełnosprawnościami, nie wymaga jednak stosowania zasad uniwersalnego projektowania. W praktyce uwzględnia się jedynie dostępność dla osób na wózkach - potrzeby np. osób niewidomych są pomijane. Właściciele budynków wybudowanych przed 1995 r. w ogóle zaś nie mają obowiązku likwidacji barier architektonicznych;
4) wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją. Dziś osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z mechanizmów zawartych w ustawie o równym traktowaniu - jeśli spotkały się z dyskryminacją w miejscu pracy. Nie ma natomiast tej możliwości w przypadku dyskryminacji w takich obszarach jak zabezpieczenie społeczne, dostęp do usług, opieki zdrowotnej, oświaty i szkolnictwa wyższego;
5) powstanie systemowych rozwiązań zapewniających możliwość korzystania z usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością;
6) zniesienie zakazu zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną oraz stworzenie systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami w pełnieniu ról rodzicielskich;
7) zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji. Instytucja ta nie spełnia standardów Konwencji - np. brak jest okresowej kontroli niezawisłego organu;
8) wprowadzenie jednolitego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, skupiającego się na wsparciu potrzebnym danej osobie, a nie na jej dysfunkcjach;
9) zwiększenie ochrony przed przemocą osób chorujących psychicznie i przebywających w szpitalach psychiatrycznych. Według RPO, regulacje wewnętrzne domów pomocy społecznej znacznie ograniczają prawa i wolności mieszkańców;
10) przyjęcie kompleksowego programu odejścia od opieki instytucjonalnej (np. w dps) - na rzecz wsparcia na poziomie społeczności lokalnej (np. w mieszkaniach wspomaganych);
11) zwiększenie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami i ulepszenie systemu finansowania ich potrzeb edukacyjnych. RPO niepokoi, że odsetek uczniów uczących się w ramach edukacji włączającej zmniejsza się wraz z wiekiem;
12) zapewnienie gwarantowanego koszyka usług rehabilitacyjnych wszystkim osobom z niepełnosprawnościami;
13) wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności zróżnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na moment powstania niepełnosprawności;
14) zagwarantowanie wszystkim osobom z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną praw wyborczych oraz praw do zgromadzania i zrzeszania się;
15) podjęcie działań w celu pełnego dostosowania publicznych środków transportu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zdecydowanej poprawy wymaga sytuacja w mniejszych miastach oraz stan infrastruktury i taboru kolejowego;
16) zapewnienie dostępności stron internetowych instytucji publicznych;
17) rozszerzenie regulacji dotyczących języka migowego i wprowadzenie rozwiązań prawnych odnoszących się do komunikacji wykorzystującej gesty, znaki graficzne, przedmioty (komunikacja alternatywna i augmentatywna);
18) promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

W marcu tego roku genewski Komitet ds. Praw Osób Niepełnosprawnych przedstawi listę zagadnień dla Polski, do których odniosą się Rząd, RPO i organizacje pozarządowe, a jesienią zostanie rozpatrzone sprawozdanie Polski, mogą pojawić się także rekomendacje w sprawie wykonania Konwencji.

Źródło informacji: rpo.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz