piątek, 30 listopada 2018

Dostępny jest już projekt ustawy o dostępności. Rozpoczęły się wstępne konsultacje


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało oraz opublikowało projekt ustawy o dostępności. "Takiej ustawy w Polsce jeszcze nie było. Nasz projekt przewiduje realizację postulatów długo oczekiwanych przez środowisko osób z niepełnosprawnościami" – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i jednocześnie zaprasza środowisko osób z niepełnosprawnościami do udziału we wstępnych konsultacjach związanych z projektem, które potrwają do 19 grudnia 2018 roku.


W uzasadnieniu do proponowanych przepisów możemy przeczytać - celem projektowanej ustawy jest przyspieszenie procesu poprawy dostępności, dzięki której osoby z niepełnosprawnościami w sposób możliwie samodzielny i na zasadzie równości z innymi będą mogły korzystać z przestrzeni publicznej, środków transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt ustawy o dostępności wprowadza do polskiego systemu prawnego definicję osoby z niepełnosprawnością i definicję uniwersalnego projektowania. Nakłada także na podmioty sektora publicznego obowiązki, których zróżnicowany charakter zależy od roli, jaką dana instytucja pełni w życiu obywateli oraz wprowadza zachęty dla przedsiębiorstw, które mimo braku takiego formalnego obowiązku będą realizować ideę dostępności, dzięki czemu lepiej przygotują się do wdrożenia przepisów europejskich dotyczących dostępności.

Ustawa zakłada kilka poziomów wymagań związanych z zapewnieniem dostępności – w zależności od charakteru i statusu danego podmiotu lub zakresu realizowanych przez niego działań. W najmniejszym stopniu wymagane są działania w przypadku podmiotów prywatnych realizujących zadania z udziałem środków publicznych – wtedy dostępność wymagana jest tylko w zakresie tych zadań, natomiast najwyższe oczekiwania związane z zapewnieniem dostępności postawione zostały przed organami władzy publicznej, władzą sądowniczą i organami kontroli.


Powstaną narzędzia prawne określające szczegółowe wymagania dotyczące dostępności i pozwalające na ujednolicenie wymagań na poziomie całego kraju. Oprócz standardów, narzędziem zapewniającym ujednolicenie wymagań w zakresie dostępności w całym kraju będzie koordynacja dostępności realizowana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W zadaniu tym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wspierać będzie tworzona na podstawie ustawy Rada Dostępności – ciało o charakterze opiniodawczo-doradczym.

Kolejnym ustanawianym środkiem jest certyfikacja – organy władzy publicznej oraz sądy i trybunały będą zobowiązane do uzyskania certyfikatu dostępności, który nadawany będzie po przeprowadzonym audycie i spełnieniu określonych wymagań w zakresie dostępności. Przewiduje się również grzywnę w celu przymuszenia do zapewnienia dostępności przez zobowiązane podmioty.

Projekt ustawy przewiduje również nowelizację kilkunastu innych ustaw w celu poprawy stanu dostępności. Nowelizacje są wynikiem przeglądu systemu prawnego w Polsce. Kolejny przegląd powinien nastąpić rok po wejściu w życie projektowanej ustawy o dostępności. Na jego podstawie poszczególni ministrowie powinni zidentyfikować obszary wymagające podjęcia działań legislacyjnych i zaproponować konkretne rozwiązania.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą już zaopiniować projekt ustawy.

Zgodnie z zapowiedzią, jeszcze przed formalnymi konsultacjami MIiR chce przedyskutować projekt ustawy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym uruchomiono dedykowany do tego celu adres email (dostepnosc.plus@miir.gov.pl), na który do 19 grudnia 2018 roku można wysyłać wszelkie uwagi do przygotowanej propozycji ustawy.

Z projektem oraz jego uzasadnieniem można zapoznać się na stronie: miir.gov.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza